Författararkiv: Camilla Karlsson

Avgår med omedelbar verkan

Till medlemmarna i Sveriges Shetlandssällskap

Efter ett mycket turbulent år har vi kommit till slutsatsen att styrelsearbetet i föreningen inte längre är hållbart. Det är med sorg i hjärtat som vi tyvärr inte ser någon annan utväg än att avgå med omedelbar verkan.

Som styrelsemedlem har man ett stort och viktigt uppdrag att företräda medlemmarna och driva föreningen framåt. Det är ett spännande men stundvis tungt uppdrag, särskilt i en registerförande förening med en myndighetsutövande roll, men i bästa fall också väldigt givande och roligt eftersom vi i grunden har en förening med många trevliga och engagerade medlemmar. I många sammanhang förväntas man vara tillgänglig nästan dygnets alla timmar och oavsett sammanhang så representerar man styrelsen, även om man skulle önska att man ibland kunde gå ur den rollen. Det kan ibland slita, men i slutändan är det i vanliga fall värt det. Vår önskan har varit att få fortsätta arbeta för medlemmarnas skull, och målsättningen har varit att samarbete, öppenhet och värdegrund ska leda föreningsarbetet framåt.

I styrelseuppdraget ingår att bemöta medlemmar, vara föreningens ansikte utåt och att göra sitt för rasens och föreningens bästa. Det är inte alltid man har samma åsikt om saker och ting, varken inom styrelsen eller utanför, men det ingår i rollen och som styrelsemedlem måste man respektera de olika åsikterna i diskussionen. I en styrelse måste man vara en lagspelare i det team som styrelsen utgör. Samarbetet med medlemmar och regionalföreningar har under året varit viktigt för oss. Vi vill verkligen tacka alla medlemmar från hela landet för det stöd och den hjälp vi fått under den här tiden.

Under året som gått har dock dessvärre enskilda styrelsemedlemmar konkret motarbetat övriga styrelsen och på olika sätt försökt försvåra och förhala styrelsearbetet. Det har gått bättre i vissa perioder, och vi har kämpat på för att försöka göra situationen hållbar.

Under vintern och våren har situationen i styrelsen dock varit extremt pressad och trots hårt arbete har vi inte lyckats vända situationen. På mail och i chattforum inom styrelsen har det oupphörligen matats på av styrelsemedlemmar, med annan syn på styrelsearbetet, med konstanta ”jag kräver” på än det ena än det andra, och har inte svar kommit inom några timmar anses man förhala frågan. Dessutom har det parallellt skickats mail till enskilda styrelsemedlemmar som varit mycket otrevliga. Det har också eskalerat till en situation med hot om stämning och rättsliga åtgärder från flera håll. Detta har självklart dragit fokus från det faktiska arbetet i styrelsen och gjort att styrelsen fått ägna sig åt att släcka bränder istället för att driva faktiskt styrelsearbete. Resultatet har varit en otrolig stress för många av oss som i slutändan inte är sund varken för oss som individer eller för styrelsearbetet. Det måste självklart finnas en acceptans och balans i föreningsarbetet, där vi alla går in med olika förutsättningar.

Att sitta i en styrelse är ett förtroendeuppdrag och då ska man agera därefter. Den egna viljan måste åsidosättas i en demokratisk styrelse och vi arbetar för medlemmarnas sak, inte för vår egen. Det har dock varit vår upplevelse att inte alla i styrelsen är överens om det. Det har varit tydligt att enskilda personer använder styrelsearbetet för sin egen agenda. Det har visat sig genom de frågor som tagits upp och drivits mycket hårt, där man också blivit arg och agerat därefter när man inte fått igenom det man vill. Som exempel har man velat göra ändringar i reglementen på eget initiativ och inte kunnat acceptera att övriga styrelsen inte är av samma åsikt, och man har inte heller varit beredd att arbeta tillsammans inom styrelsen med förslaget utan förväntat sig att det ska godkännas rakt av utan konsekvensanalys.

Ett återkommande tema är ett extremt paragrafrytteri i situationer där styrelsen behöver agera pragmatiskt, vilket har gjort att styrelsen har varit förhindrat att gå vidare och utföra sitt arbete. Styrelsen har varit tvungen att gå över till direktjusterade beslut för att över huvud taget kunna gå vidare, men även då har det funnits motstånd. Det har också varit ett konstant letande av fel i alla situationer, vilket har gjort styrelsearbetet mycket tungrott. Det har vidare funnits ett kraftigt motstånd mot att kommunicera beslut och information med medlemmarna. Man har krävt att det ska finnas beslut på att ett beslut ska få kommuniceras och har sedan blivit arg om något gått ut till medlemmarna eller regionalföreningarna.

Därtill kan nämnas den värdegrund som tidigare styrelse tog fram, och som årets styrelse har uppdaterat. Den har tillkommit bl.a. på grund av återkommande skriverier på sociala medier som många har sett som problematiska. Det är då anmärkningsvärt att styrelsemedlemmar har delat sina privata åsikter på sociala medier utan förståelse för hur det faller tillbaka på hela styrelsen och på styrelsens arbete. Vi har därför upplevt att vi för varje vecka kommit allt längre ifrån den värdegrund som vi alla önskar ska vara ett rättesnöre att följa.

Slutligen är det kanske allra värsta den uppenbara bristen på respekt för medlemmarna. Att kalla medlemmar och regionalföreningar för ”kreti och pleti” eller ”kverulanter” i styrelsearbetet visar tydligt hur man ser på sin roll som styrelse och på medlemmarna och det är något vi starkt tar avstånd ifrån. Därtill har medlemmar som kontaktat föreningen fått korta och otrevliga svar och medlemmar har vid flertalet tillfällen känt sig illa bemötta. Det kan aldrig accepteras.

Mot den här bakgrunden finns det helt enkelt inte längre någon grund att utföra ett konstruktivt och framåtsyftande styrelsearbete. I en idealisk situation hade vi redan haft vårt årsmöte och en ny styrelse kunnat ta vid, men vi är dessvärre också i en situation med en pågående pandemi där vi inte har möjlighet att träffas. Vi kan därför inte se någon annan väg ut än att omedelbart avgå från våra poster. Vi hoppas att denna situation ger tid och skäl för eftertanke hos alla medlemmar.

Nu kvarstår en ordinarie ledamot och två suppleanter, vilket gör att styrelsen inte är beslutsmässig.

Revisorer och valberedning är informerade om vårt agerande.

Med hopp om en ljusare framtid för föreningen,
Tobias Zetterblom, Elisabeth Jeppsson, Sanna Eriksson, Annalena Hulsebos, Camilla Karlsson, Märta Persson, Jenny Sjölander, Anna Svensson
2020-05-07

DIGITALT ÅRSMÖTE 2020 PLANERAS

I pandemins spår har styrelse beslutat att SSS kommer genomföra ett digitalt årsmöte 2020. Mer information hur det praktiskt skall genomföras kommer att meddelas skriftligen samt på hemsidan och SSS facebook-sida.
 
Hälsningar Styrelsen 2020-05-03

SH informerar – Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona

Information från SH om Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona (covid-19)

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) blir vi tvungna att ha ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.

Sommarpremieringarna ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år). Utöver detta kan även äldre ston som ska stambokföras visas. Det är högst två personer/häst som får komma in på området.

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Vi kommer ta kontakt med berörd länskommitté för att diskutera upplägget för premieringen samt ha löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.

Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Mer information kommer även på SH’s hemsida längre fram. HÅLL UTKIK!

Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara
Tel: 0511-441881 – se hemsidan för aktuella telefontider – www.svehast.se

Information från styrelsen

Vi har beslutat att entlediga våra platser i styrelsen inför kommande årsmöte. Våra platser kommer då att väljas om, oavsett om vi valdes på ett eller två år vid föregående årsmöte.
Detta gör vi för föreningens bästa. Vi vill att våra medlemmar ska få välja den styrelse de önskar, på alla platser. Vi har hela tiden haft förhoppningen att få jobba med shetlandsponnyn men tyvärr har vi sedan februari i huvudsak arbetat med konflikter. Därför tar vi detta beslut.

2020-04-25
Tobias, Anna, Elisabeth, Annalena, Camilla, Märta, Jenny, Sanna.

De styrelsemedlemmar som tagit timeout har meddelat att de återgår till styrelsen 2020-04-26.

Proposition för Shetland Väst utställning i Tvååker 29 augusti 2020

Domare: Inga lill Hoveklint Hyttring
Plats: Olsegårdens Ridkubb
Utställningsansvarig: Marika Johansson 0704-940036
Platsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254
Anmälan senast: 29 juli. Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad

Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny. Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 29 juli. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
50 kr/st för klass 19 och 20

Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20
Färgklassser: Nej
Underlag: Bedömingen sker i ridhus alt paddock vid fint väder
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar.
Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen.
Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass)
Alla mini skall mätas.(förutom RS hingstar och föl).

Proposition för Shetland Nords utställning i Umeå den 22 augusti 2020

Domare: Linnéa Ornstein
Plats: Umåker, Umeå

Utställningsansvarig: Sandra Brunell , 0761039669
Platsansvarig: Linda Långström Sallinen, 0706893784

Anmälan senast: 22/7 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälan skickas till: Sandra Brunell, Bovikenvägen 30, 90583 Umeå, Stuterimjolefjarden@gmail.com

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords konto PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas: 1-15M
Färgklasser: Ja
Underlag: Bedömningen sker på gräs/grus
Boxar: Ja, begränsat antal. Kontakta Linda för boxförfrågan: 0706893784
Servering: Ja, swish/kontant

Särskilda bestämmelser:
Minst 35 deltagare för att utställningen skall genomföras max 70.

Inställda arrangemang pga coronavirusutbrottet

Arrangemang inställda pga spridningen av Covid-19

(Listan kommer att fyllas på löpande för att hållas aktuell. Se även i Kalender 2020 )

Inställda arrangemang
4/4 – Mullsjö, Avelsvärdering, Arr. SSS.
13/4 – Vetlanda, Påskutställning, Arr. Shetland Sydost.
18/4 – Kågeröd, Utställning, Arr. Shetland Syd.
18/4 – Norrköping, Utställning, Arr. Shetland Öst.
26/4 – Hörby, Ekerödsrasten, Träff med regionalföreningarna (fm), Arr. SSS.
26/4 – Hörby, Ekerödsrasten, Årsmöte SSS (em), Arr. SSS.

Proposition Shetland Syd Drive-In utställning Hörby Frosta Ryttarförening 16 maj 2020.

Domare: Birgitta Larsson
Plats: Frosta Ryttarförening, Hörby.
Ansvarig: Camilla Kjellman, sandbacka@hotmail.com 0732 552358.
Platsansvarig: Mariette Skaby 0735 378535.
Anmälningsavgift: 200 kr per ponny för medlemmar, 400 kr per ponny för icke medlemmar. Deltagare till utställning MÅSTE deltaga i bruksklass för att få ställa ut sin ponny om ponnyn är över 2 år.
Anmälan: Direkt på plats för 1-2 åringar, övriga anmäles via SSS Bruksblankett som skickas till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp alt scannas o mailas till sandbacka@hotmail.com. Medtag hästens pass på utställningsdagen!

Klass: 18 Drive-In.
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.
Alla 3 åriga ponnyer skall mätas o id-kontrolleras.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Max 70 anmälda ponnyer.
Underlag: Gräsbana
Box: Nej.

Alla ponnyer med 40 p går vidare till ringen för Hederspriser som utses vid dagens slut.
– Bästa allroundponny standard
– Bästa allroundponny mini
– Bästa junior
– Bästa senior
Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Syds hemsida, fb-sida med starttider, vägbeskrivning mm.