Författararkiv: Camilla Karlsson

Proposition Föruttagning Avelsvärdering i Mullsjö 4 april 2020

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

Allmänt
– Hingst kan individprövas vid lägst 3 års ålder, såvida han uppfyller rasvisa krav.
– Individprövningen sker i två steg: föruttagning och central avelsvärdering.
– Bruksprov är frivilligt för hingstar som godkänns enligt rasvisa krav.
– Föruttagning samt avelsvärdering och eventuellt bruksprov sker på samma dag.

Befriad från föruttagning är
– I Sverige tidigare godkänd hingst.
– Hingst införd som godkänd hingst, i av moderlandet för internationell avel, godkända stamböcker.
– Hingst som av nämnden rekommenderats, tidigast under föregående kalenderår, till central avelsvärdering.

Mätintyg
Mätintyg godtas ej. Hingsten ska mätas på plats.

Föruttagning Central Avelsvärdering
Vid föruttagningen visas hingstarna exteriört. Rörelserna visas även på hårt underlag. Alla hingstar som inte tidigare är godkända enligt hingstreglementet ska kontrolleras på avelsvärderingsplatsen avseende tandstatus. Hingstar som rekommenderas till central avelsvärdering genomgår en utökad veterinärbesiktning. Vid den centrala avelsvärderingen visas hingstarna exteriört ytterligare en gång.

De hingstarna som är anmälda direkt till central avelsvärdering visas på hårt underlag.
Passhandling i original skall uppvisas vid ID-/mätstationen. En rekommendation är att hingstarna är chipmärkta före förrättningen.

Frivilligt bruksprov
Bruksprovet utförs vid lägst 3 års ålder, anmälan noteras på anmälningsblanketten.
Efteranmälan till bruksprov kan göras, i mån av plats, mot avgift. Provet består av rid eller körprov. Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning. Godkänt officiellt kvalificeringslopp enligt SPTF:s/ST:s tävlingsreglemente, gäller också. Se SSS Hingstreglemente för mer info om bruksproven.

Anmälningsavgift
a)
till föruttagning: 600 kr.
b) direkt till central avelsvärdering (se ”Befriad från föruttagning”): 1000 kr.

Tilläggsavgift 400 kr (avgiften är en anmälan till central avelsvärdering och skall erläggas, i sekretariatet, direkt efter föruttagningen). Kvittot och passet skall sedan medtagas till veterinärbesiktningen.

Anmälan och avgiften skall vara SSS tillhanda senast 14/2 -2020. Hingsten är inte anmäld förrän både anmälan och avgift inkommit. För anmälningsavgift eller anmälningsblankett som kommer SSS tillhanda efter anmälningstidens utgång utgår dubbel anmälningsavgift.

Anmälningsblanketten måste undertecknas i original och insändas till SSS.
Efteranmälningar mottages mot dubbel avgift tills katalogunderlaget är gjort.
Bilagor skall skickas tillsammans med anmälan. Skickas de vid senare tillfälle kan de ej komma hingsten tillgodo.
1. Hingsten ska vid anmälan vara registrerad i Sverige.
2. Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren önskar åberopa. Alla uppgifter (pappersmeriter) ska skickas i 1 exemplar och skall inte häftas.

Särskilda bestämmelser
1.
Vid inställd förrättning p g a force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. Anmäld hingst kan flyttas till nästkommande avelsvärderingstillfälle innan katalogen går i tryck och då förs halva anmälningsavgiften över till nästa avelsvärderingstillfälle.
2. Vid återbud p.g.a. skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls till SSS före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
3. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Rätt till ändringar förbehålles arrangören.

Övriga upplysningar kan erhållas från SSS styrelse. Proposition, anmälningsblankett samt hingstreglemente finns på: www.shetlandsponny.se. Katalog över anmälda hingstar samt närmare anvisningar för hingstägaren kommer att sändas ut till berörda innan förrättningen.

Annonsering i Avelsvärderingskatalogen
Pris för helsida: 300 kr gäller medlemmar i Sveriges Shetlandssällskap, 500 kr för näringsidkare. Annonskostnaden skall betalas i förskott. Materialet skall insändas senast den 2020-02-14. Materialet skickas till: Mia Zetterblom, stuterikronblad@gmail.com.

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

ATT TÄNKA PÅ VID FÖRBEREDELSE AV HINGST INFÖR FÖRUTTAGNING/AVELSVÄRDERING

1. Träna hingsten för uppvisning på rakspår i skritt och trav. Träna också på att ställa upp hingsten med sidan mot domarna.
2. Vänj hingsten vid att man tar runt skenben och känner på testiklarna. Inför ögonlysningen är det bra att även vänja hingsten vid ficklampa.
3. Träna på att visa hingstens bett (framtänderna).
4. Hingst som ej tidigare är avelsvärderad i Sverige med godkänt resultat skall visas utan skor. Obs! Hingst som har skor kommer att få plocka bort dem på plats, för att få visas.
5. Glöm ej ta med hästpasset.

PÅ AVELSVÄRDERINGSPLATSEN

1. Var i god tid!
2. Innan hingsten lastas av skall hästägarförsäkran undertecknas i sekretariatet.
3. De hingstar som blir godkända enligt rasvisa krav måste lämna DNA-prov på plats. Detta görs hos ID-kontrollanten/Mätningen, medtag också hästpasset.
Det är hingstägarens ansvar att infinna sig för DNA-provtagning. Analysen bekostas av hingstägaren. Hingst godkänd i annat land kan undantas från kravet på DNA-prov på avelsvärderingsplatsen. Fullständig godkänd DNA-dokumentation ska bifogas av ägaren vid anmälan. Hingsten ska vara härstamningskontrollerad mot far, mor och morfar med godkänt resultat. Vid osäkerhet ska DNA-prov tas på plats. Vid avelsvärderingen ska identiteten kontrolleras mot chip och pass.

Om hingsten blir berättigad att ansöka om RS är det hingstägarens ansvar att få fram och bekosta DNA prov på hingstens moder. Tips! Ligg gärna lite före och tag fram moderns DNA innan avelsvärderingen av hingsten (detta förkortar tiden för ansökan för RS).

Anmälan skickas till:
Sveriges Shetlandssällskap
Box 314
532 24 SKARA

Betalningen sätts in på SSS plusgiro 248798–1 senast sista anmälningsdag. Katalog över anmälda hingstar och närmare anvisningar för hingstägaren sänds till berörda innan avelsvärderingen.

Proposition för Shetland Syds DUBBELUTSTÄLLNING i Sölvesborg 31 oktober 2020

Domare: Gert-Jan Jaspersen NL ( Standard) samt Annika Strindgård (Mini).
Plats: Snapphanarnas Ryttarförening, Sölvesborg.
Utställningsansvarig: Camilla Kjellman 0732 552358
Platsansvarig: Hans- Ola Joelsson 0708 157284

Anmälan: Senast 30/9, anmälan göres per post till Camilla Kjellman, Håstenslöv 1571, 268 72 Teckomatorp.
Anmälningsavgift: 250 kr per ponny. Rabatt för sydmedlem vid anmälan av fler än två ponnyer, from den tredje ponnyn 200 kr per, anmälan föl 150 kr om modern ställs ut. Dubbel anmälningsavgift för icke medlemmar i SSS. Betalas till Syds bankgiro 103-0105 senast sista anmälningsdag. Klass 20 Maskerad gratis. Bruksklasserna Tömkörning, Handlerhopp 75 kr/start. Kom ihåg att skriva på din inbetalning vad den avser.
Utländsk betalning: IBAN SE 05 8000 0831 3952 4236 7158, BIC/SWIFT: SWEDSES.

Följande klasser anordnas: 1-17, 20 samt Tömkörning, Handlerhopp (Poäng).
Färgklasser: Ja (sammanslagning kan ske)
Underlag utställning: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja, kiosk med fika o lunch.

Följande hederspriser delas ut: Bästa svenskfödda m svenska föräldrar båda ringarna.
Särskilda bestämmelser: En ring för mini o en ring för standard, Bis, R-Bis, championat ut ses i båda ringarna. Båda BISen tävlar sedan om Overall BIS.
Minst 30 ponnyer anmälda/ring för att utställningen skall genomföras.
Championat, BIS &R-Bis ut enligt grundpropp.

Proposition för Shetland Öst utställning i Sparreholm 1 augusti 2020

Domare: ej klart
Plats: Sparreholm
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736791005, Liza Sandström 0738498824
Anmälan senast: 1/7 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 611 94 Nyköping. eller mail: utstallning.shetlandost@gmail.com.

Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50:-

Följande klasser anordnas: 1-15, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Sand
Boxar: Ja
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen.
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 40 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Bruksklasser kommer anordnas, mer info och separat proposition finns på www.shetlandöst.se

Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, utstallning.shetlandost@gmail.com  eller gå gärna in och gör en digital anmälan för ÖST.

Proposition för Shetland Nords utställning Väddö 11 juli 2020

Domare: Annika Strindgård
Plats: Toftinge Gård, Väddö
Utställningsansvarig: Catarina Reeves, 0730927060.
Platsansvarig: Linnea Dahlberg och Catarina Reeves
Anmälan senast: 11 juni 2020, anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Anmälan skickas till Catarina Reeves, Söderbacksvägen 15, 76493 Väddö eller e-post svetsmeckarnsviv@telia.com.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.

Följande klasser anordnas: 1-15, 20
Färgklasser: Färgklassindelning tillämpas, sammanslagning sker av delade klasser vid strykningar.
Underlag: Bedömning sker i ridhus.
Boxar/Boende: Boxar finns att hyra. Hör av er till utställningsansvarig per sms, 0730927060
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser: Minst 40 anmälningar för att utställningen ska bli av, maximalt 70 anmälningar.

Maskeradklass med blomstertema anordnas i lunchpausen. Kostnad 75 kr som betalas in på Shetland Nords PG 68 94 17-4 senast sista anmälningsdag för utställningen. Märk betalningen med plats och ponnyns namn.

Träff med regionalföreningarna den 26 april 2020

Två representanter från varje regionalförenings styrelse är välkomna till träff med SSS styrelse på Ekerödsrasten i Ekeröd (Hörby) på förmiddagen före årsmötet samma dag.

Det blir bl a information från styrelsen och möjlighet att ställa frågor.

Vi börjar kl 9.30 med kaffe och fralla och slutar senast klockan 12.00.

Anmäl till Märta Persson på bluemull@hotmail.com om ni vill delta. Har ni  specifika frågor som ni önskar få svar på vill vi ha dem tillsammans med anmälan senast den 2020-04-13.  

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Proposition för Shetland Nord/ Eskilstuna Ponnytrav Drive-In utställning Sundbyholm 27 juni 2020

Domare: Helena Kättström.
Plats: Sundbyholms travbana.
Ansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679.
Platsansvarig: Johanna Axelsson 070-35 21 679.
Anmälningsavgift: 200 kr/häst. Anmälningsavgiften betalas på plats vid anmälan.
Anmälan: Sker på plats, max 70 st, företräde för de som startar på dubbeltravet, allt i mån av plats. Mer info i PM. Medtag hästens pass på utställningsdagen!

Underlag: Utomhus, grus.
Box: Nej.
Klass: 18 Drive-In. Öppen för renrasiga shetlandsponnyer och russ.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen.
Ponnyer som erhåller guld tävlar vidare om olika hederspriser t.ex. Bäst i rasen Shetland, Bäst i rasen Russ, Overall Champion mm.

Shetland: Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken. Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.

Russ: Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga titlar delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar. Samtliga deltagare samt poäng förs in i Blå basen och resultatet kan tillgodoräknas som avelsmeriterande.

Katalog: Ingen katalog men PM kommer läggas ut på Shetland Nords hemsida samt Eskilstuna Ponnytravs hemsida med starttider, vägbeskrivning mm.

Proposition för Shetland Öst utställning på Stjärnhov 3 oktober 2020

Domare: Annika Strindgård
Plats: Stjärnhov
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 3/9 2020.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Proposition för Shetland Öst utställning på Norrköping, Skogslotten 21 nov 2020

Domare: Viveka Karlestrand.
Plats:
Skogslotten, Norrköping.
Utställningsansvarig/Platsansvarig:
Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 21/10 2020. Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail. Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 1-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35 st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.

Proposition för Shetland Öst utställning på Norrköping 18 april 2020

Obs! Denna utställningen  är inställd. Pga situationen med spridningen av Coronaviruset så ställs årets första utställning in. Mvh. Styrelsen / Shetland Öst

Domare: Gunn Johansson
Plats: Skogslotten, Norrköping
Utställningsansvarig/Platsansvarig: Mia Zetterblom 0736 791005, Liza Sandström 0738 498824.
Anmälan senast: 18/3 2020.
Anmälan skickas till: Mia Zetterblom, Dalslötstugan, 61194 NYKÖPING, mk@kronblad.com. Anmälan kan även ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, via post eller mail.
Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 479 84 61-2 Shetlands Öst, senast sista anmälningsdatum. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning. (föl 150 kr om modern ställs ut). Handlerklass gratis om ponnyn är anmäld till utställning annars 50 kr.

Följande klasser anordnas: 3-17, 19
Färgklasser: Nej
Underlag: Ridhus
Boxar: Nej
Servering: Ja
Särskilda bestämmelser:
BIS och Res BIS utdelas enligt grundproppen
Dräktiga ston som ska föla 2020 äger ej rätt till att deltaga.
Minst 35st anmälda för att utställningen ska bli av och max 70 st, först till kvarn gäller.

Alla anmälda får bekräftelse via mail, så glöm inte aktuell mailadress i anmälan.
Cirka en vecka innan utställningen får alla utställare utställningskatalogen med information om utställningen.