Domarutbildning

Domarutbildningens steg för rasen Shetlandsponny

1. Aspiranten ska genomgått exteriörkurs och blivit rekommenderad av de ansvarige domaren för kursen.

2. Aspiranten ska förs fungera som domarsekreterare 10 gånger på utställning eller premiering innan hon/han kan delta som domaraspirant. Vid dessa tillfällen ska domarsekreterare föra protokoll ”full dag” eller minst 30 stycken Shetlandsponnyer per utställningstillfälle. Sekreterarkort finns att beställa hos SSS:s utbildningsansvariga, vilket fylls i varje gång man skrivit.

3. Aspiranten skall inkomma till någon av SSS utbildningsansvariga med önskemål om 3 domare som tänkbara mentorer. Utbildningsansvariga kontaktar de föreslagna domarna för kontroll om de kan ställa upp som mentorer till aspiranten.

4. Aspiranten ordnar själv lämpligaspirantplats genom att kontakta utställningsansvarig för den aktuella utställningen. I Shetlandsponnyn nummer 1, under propositionerna, se vilka utställningar som anordnas av SSS eller dess regionalföreningar.

5. Aspiranten ska gå med flera olika domare under utbildningen, dock minst 5 olika domare. Domaren skickar uppgifter om aspiranten till mentorn på av aspiranten medtaget formulär med frankerat kuvert. SSS:s aspirantkort för aspiranter finns att beställa hos SSS utbildningsansvariga. Detta fylls i av aspiranten och skrivs under av utställningsansvarig för den aktuella platsen.

6. Aspiranten ska få tillfälle att läsa upp av domaren för olika ponnyer erhållen kritik i utställningens ljudanläggning.

7. Efter 3-5 år och minst 15 utställningar (högst 5 utställningar per år) som domaraspirant kontaktar aspiranten sin mentor för att avlägga slutprov för mentorn förslagsvis 2-3 av mentorns klasser. Mentorn tar hand om aspirantens protokoll för att ”rätta” efter utställningen.

8. Efter slutprovet rekommenderar/rekommenderar inte mentorn aspiranten till SSS:s styrelse.

9. Aspiranten avlägger sist prov hos domarutbildningsnämnden på rekommendation av SSS:s styrelse.

10. Alla eventuella kostnader under aspiranttiden, så som t.ex. resor, står aspiranten själv för.

Undantag för domaraspiranter, vilka är domare för annan ras:
Följande punkter enligt ovan behöver ej genomföras: 2, 5, 6 och 7.
Dock skall aspiranten medverka som aspirant vid minst 3 utställningar och minst 2 olika domare. Därefter utarbetas en personlig utbildningsplan av SSS:s styrelse i samråd med aspiranten och dess mentor.