Om SSS

1967 bildades Sveriges Shetlandssällskap (SSS) och sedan dess fört stambok över hingstar och ston i Sverige.

Verksamheten enligt stadgarna:

 • hålla kontroll och uppsikt över i landet befintligt avelsmaterial såväl som övriga shetlandsponnyer
 • föra stambok och register över shetlandsponnyer och dess ägare
 • stödja organisationer och sammanslutningar som arbetar enligt föreningens ändamål
 • vara medlemmar och övriga för rasen intresserade personer behjälpliga med råd och upplysningar
 • upprätta och vidmakthålla kontakter med regionalföreningarna, vilka är remissinstanser till SSS
 • anordna utställningar
 • tillse att avelsvärderingar genomförs
 • på olika sätt sprida kännedom om shetlandsponnyn
 • upprätthålla kontakt och samarbete med såväl nationella som internationella organisationer och avelsföreningar
 • utge information till medlemmarna
 • tillse att domarutbildningar genomförs

SSS verkar för sunda och rörliga Shetlandsponnyer av god rastyp. De skall lämpa sig för alla förekommande användningsområden inom alla bruksgrenar, för avel och utställning.