Proposition Föruttagning Avelsvärdering i Mullsjö 4 april 2020

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

Allmänt
– Hingst kan individprövas vid lägst 3 års ålder, såvida han uppfyller rasvisa krav.
– Individprövningen sker i två steg: föruttagning och central avelsvärdering.
– Bruksprov är frivilligt för hingstar som godkänns enligt rasvisa krav.
– Föruttagning samt avelsvärdering och eventuellt bruksprov sker på samma dag.

Befriad från föruttagning är
– I Sverige tidigare godkänd hingst.
– Hingst införd som godkänd hingst, i av moderlandet för internationell avel, godkända stamböcker.
– Hingst som av nämnden rekommenderats, tidigast under föregående kalenderår, till central avelsvärdering.

Mätintyg
Mätintyg godtas ej. Hingsten ska mätas på plats.

Föruttagning Central Avelsvärdering
Vid föruttagningen visas hingstarna exteriört. Rörelserna visas även på hårt underlag. Alla hingstar som inte tidigare är godkända enligt hingstreglementet ska kontrolleras på avelsvärderingsplatsen avseende tandstatus. Hingstar som rekommenderas till central avelsvärdering genomgår en utökad veterinärbesiktning. Vid den centrala avelsvärderingen visas hingstarna exteriört ytterligare en gång.

De hingstarna som är anmälda direkt till central avelsvärdering visas på hårt underlag.
Passhandling i original skall uppvisas vid ID-/mätstationen. En rekommendation är att hingstarna är chipmärkta före förrättningen.

Frivilligt bruksprov
Bruksprovet utförs vid lägst 3 års ålder, anmälan noteras på anmälningsblanketten.
Efteranmälan till bruksprov kan göras, i mån av plats, mot avgift. Provet består av rid eller körprov. Bruksprov får ersättas med företeende av bevis att hingsten genomfört officiell tävling eller kvalitetsbedömning. Godkänt officiellt kvalificeringslopp enligt SPTF:s/ST:s tävlingsreglemente, gäller också. Se SSS Hingstreglemente för mer info om bruksproven.

Anmälningsavgift
a)
till föruttagning: 600 kr.
b) direkt till central avelsvärdering (se ”Befriad från föruttagning”): 1000 kr.

Tilläggsavgift 400 kr (avgiften är en anmälan till central avelsvärdering och skall erläggas, i sekretariatet, direkt efter föruttagningen). Kvittot och passet skall sedan medtagas till veterinärbesiktningen.

Anmälan och avgiften skall vara SSS tillhanda senast 14/2 -2020. Hingsten är inte anmäld förrän både anmälan och avgift inkommit. För anmälningsavgift eller anmälningsblankett som kommer SSS tillhanda efter anmälningstidens utgång utgår dubbel anmälningsavgift.

Anmälningsblanketten måste undertecknas i original och insändas till SSS.
Efteranmälningar mottages mot dubbel avgift tills katalogunderlaget är gjort.
Bilagor skall skickas tillsammans med anmälan. Skickas de vid senare tillfälle kan de ej komma hingsten tillgodo.
1. Hingsten ska vid anmälan vara registrerad i Sverige.
2. Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren önskar åberopa. Alla uppgifter (pappersmeriter) ska skickas i 1 exemplar och skall inte häftas.

Särskilda bestämmelser
1.
Vid inställd förrättning p g a force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. Anmäld hingst kan flyttas till nästkommande avelsvärderingstillfälle innan katalogen går i tryck och då förs halva anmälningsavgiften över till nästa avelsvärderingstillfälle.
2. Vid återbud p.g.a. skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls till SSS före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
3. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Rätt till ändringar förbehålles arrangören.

Övriga upplysningar kan erhållas från SSS styrelse. Proposition, anmälningsblankett samt hingstreglemente finns på: www.shetlandsponny.se. Katalog över anmälda hingstar samt närmare anvisningar för hingstägaren kommer att sändas ut till berörda innan förrättningen.

Annonsering i Avelsvärderingskatalogen
Pris för helsida: 300 kr gäller medlemmar i Sveriges Shetlandssällskap, 500 kr för näringsidkare. Annonskostnaden skall betalas i förskott. Materialet skall insändas senast den 2020-02-14. Materialet skickas till: Mia Zetterblom, stuterikronblad@gmail.com.

Obs! Styrelsen har beslutat att anmälningstiden för vårens Avelsvärdering är förlängd tom den 21 februari 2020.

ATT TÄNKA PÅ VID FÖRBEREDELSE AV HINGST INFÖR FÖRUTTAGNING/AVELSVÄRDERING

1. Träna hingsten för uppvisning på rakspår i skritt och trav. Träna också på att ställa upp hingsten med sidan mot domarna.
2. Vänj hingsten vid att man tar runt skenben och känner på testiklarna. Inför ögonlysningen är det bra att även vänja hingsten vid ficklampa.
3. Träna på att visa hingstens bett (framtänderna).
4. Hingst som ej tidigare är avelsvärderad i Sverige med godkänt resultat skall visas utan skor. Obs! Hingst som har skor kommer att få plocka bort dem på plats, för att få visas.
5. Glöm ej ta med hästpasset.

PÅ AVELSVÄRDERINGSPLATSEN

1. Var i god tid!
2. Innan hingsten lastas av skall hästägarförsäkran undertecknas i sekretariatet.
3. De hingstar som blir godkända enligt rasvisa krav måste lämna DNA-prov på plats. Detta görs hos ID-kontrollanten/Mätningen, medtag också hästpasset.
Det är hingstägarens ansvar att infinna sig för DNA-provtagning. Analysen bekostas av hingstägaren. Hingst godkänd i annat land kan undantas från kravet på DNA-prov på avelsvärderingsplatsen. Fullständig godkänd DNA-dokumentation ska bifogas av ägaren vid anmälan. Hingsten ska vara härstamningskontrollerad mot far, mor och morfar med godkänt resultat. Vid osäkerhet ska DNA-prov tas på plats. Vid avelsvärderingen ska identiteten kontrolleras mot chip och pass.

Om hingsten blir berättigad att ansöka om RS är det hingstägarens ansvar att få fram och bekosta DNA prov på hingstens moder. Tips! Ligg gärna lite före och tag fram moderns DNA innan avelsvärderingen av hingsten (detta förkortar tiden för ansökan för RS).

Anmälan skickas till:
Sveriges Shetlandssällskap
Box 314
532 24 SKARA

Betalningen sätts in på SSS plusgiro 248798–1 senast sista anmälningsdag. Katalog över anmälda hingstar och närmare anvisningar för hingstägaren sänds till berörda innan avelsvärderingen.