Bli exteriördomare

Sveriges Shetlandssällskaps utbildningsplan för domaraspiranter

  1. Man blir aspirant genom att gå en exteriörkurs och där bli rekommenderad av den ansvarige domaren för kursen.
  2. Som aspirant får man börja med att vara domarsekreterare minst 10 gånger på utställning eller premiering. Man ska föra protokoll ”full dag” eller över minst 30 stycken shetlandsponnyer per utställningstillfälle. Ett sekreterarkort, som finns att beställa hos SSS:s utbildningsansvariga, fylls i varje gång av domaren man skrivit för.
  3. Därefter får aspiranten lämna önskemål om tre domare som tänkbara mentorer. Detta görs till någon av SSS:s utbildningsansvariga, som sedan kontaktar de föreslagna domarna för att ordna en mentor.
  4. Aspiranten kontaktar själv den utställningsansvarige för de utställningar där man vill aspirera. Utställningarna ska vara sanktionerade av SSS, ha av SSS godkänd behörig domare och minst 30 stycken shetlandsponnyer anmälda/visade.
  5. Som aspirant ska man gå med flera olika (minst fem) domare under utbildningen. Ett aspirantkort, som finns att få genom SSS:s utbildningsansvariga, ska fyllas i av domaren och skickas till mentorn. Aspiranten ansvarar för att domaren får aspirantkort och frankerat kuvert och att kortet även undertecknas av utställningsansvarig.
  6. Under utbildningen ska man som aspirant få tillfälle att ge de bedömda ponnyerna deras kritik i mikrofon.
  7. Efter 3-5 år och minst 15 utställningar (högst 5 utställningar per år) som domaraspirant, kan man avlägga slutprov för sin mentor. Aspiranten dömer då parallellt med mentorn, förslagsvis 2-3 av mentorns klasser. Mentorn tar hand om aspirantens protokoll för att ”rätta” efter utställ­ningsdagen.
  8. Efter slutprovet rekommenderar/rekommenderar inte mentorn aspiranten till SSS:s styrelse.
  9. Aspiranten avlägger till sist prov hos domarutbildningsnämnden på rekommendation av SSS styrelse.