Rader från styrelsen

Här finns nu information från styrelsen

Några rader från styrelsen i SSS 2019-05-12.

På årsmötet den 28 april närvarade 42 medlemmar och med de fullmakter personer skickat med så fanns 77 röstberättigade. Mötesordförande Kåre Gustavsson, ordförande i SH, skötte ordförandeklubban enligt stadgarna.

Vid val av ordförande valdes Tobias Zetterblom med 45 röster mot 28 röster för Magnus Karlsson.

Vid valen för ordinarie styrelsemedlemmar framkom ytterliga namnförslag från närvarande medlemmar, förutom valberedningen förslag. Några av de föreslagna väljer då att själva ta tillbaka sin kandidatur. Resultatet blev att Susann Melkersson 61 röster, Linnea Ornstein 70 röster och Kristina Blad 45 röster valdes.

Suppleantvalen; Sanna Eriksson 53 röster, Anette Wadman 51 röster och Anne Pagmar 42 röster. Jenny Sjölander valdes på fyllnadsval.

Ett kort konstituerande möte hölls på plats i Nyköping då kassören och den nya ordförande beslutas som firmatecknare.

I veckan som följde valde en ordinarie ledamot och en suppleant att avgå från sina styrelseplatser med omedelbar verkan och senare ytterligare en suppleant.

Samtidigt inkommer ett brev från Avelsvärderingsnämndens ordförande att hela nämnden med samtliga ordinarie, suppleanter och veterinär lämnar sina uppdrag med omedelbar verkan. Ordförande i SSS kontaktar AVNs ordförande och övriga i nämnden.

I onsdags hade styrelsen telefonmöte och konstituerade sig färdigt samt fördelade och diskuterade alla olika ansvarsområden och aktiviteter samt tidningen. Ett möte som varade i tre timmar.

I fredags väljer nyvald ordinarie ledamot att lämna sitt uppdrag och strax därefter ytterligare en nyvald ordinarie ledamot.

Lördag väljer en ordinarie ledamot att lämna sin plats.

Kvarstående i styrelsen för Sveriges Shetlandssällskap är ordförande Tobias, kassör Elisabeth, sekreterare Kristina samt Sanna, Anne och Jenny. Då stadgarna stipulerar att minst hälften av ordinarie styrelseledamöter ska närvara för att vara beslutsföra, går nu suppleanterna upp och blir ordinarie ledamöter. Föreningen är då beslutsför när minst fyra ledamöter sammanträder.

Under dagen har ordinarie revisorerna valt att avgå men de personliga suppleanterna är kontaktade och de går upp och ersätter de avgående.

Den nya styrelsen jobbar vidare med att leda föreningen, men beklagar samtidigt att så mycket kunskap och erfarenhet har försvunnit från styrelsen. Styrelsen ser nu framåt och har som målsättning att arbeta för en inkluderande, öppen och positiv förening där alla ska känna sig välkomna. I inledningsskedet är det många praktiska frågor att hantera pga. de stora förändringarna av sammansättningen i styrelsen, och styrelsen ber därför om överseende med att en del saker kommer att ta lite tid.