Kategoriarkiv: Vad händer

Avgår med omedelbar verkan

Till medlemmarna i Sveriges Shetlandssällskap

Efter ett mycket turbulent år har vi kommit till slutsatsen att styrelsearbetet i föreningen inte längre är hållbart. Det är med sorg i hjärtat som vi tyvärr inte ser någon annan utväg än att avgå med omedelbar verkan.

Som styrelsemedlem har man ett stort och viktigt uppdrag att företräda medlemmarna och driva föreningen framåt. Det är ett spännande men stundvis tungt uppdrag, särskilt i en registerförande förening med en myndighetsutövande roll, men i bästa fall också väldigt givande och roligt eftersom vi i grunden har en förening med många trevliga och engagerade medlemmar. I många sammanhang förväntas man vara tillgänglig nästan dygnets alla timmar och oavsett sammanhang så representerar man styrelsen, även om man skulle önska att man ibland kunde gå ur den rollen. Det kan ibland slita, men i slutändan är det i vanliga fall värt det. Vår önskan har varit att få fortsätta arbeta för medlemmarnas skull, och målsättningen har varit att samarbete, öppenhet och värdegrund ska leda föreningsarbetet framåt.

I styrelseuppdraget ingår att bemöta medlemmar, vara föreningens ansikte utåt och att göra sitt för rasens och föreningens bästa. Det är inte alltid man har samma åsikt om saker och ting, varken inom styrelsen eller utanför, men det ingår i rollen och som styrelsemedlem måste man respektera de olika åsikterna i diskussionen. I en styrelse måste man vara en lagspelare i det team som styrelsen utgör. Samarbetet med medlemmar och regionalföreningar har under året varit viktigt för oss. Vi vill verkligen tacka alla medlemmar från hela landet för det stöd och den hjälp vi fått under den här tiden.

Under året som gått har dock dessvärre enskilda styrelsemedlemmar konkret motarbetat övriga styrelsen och på olika sätt försökt försvåra och förhala styrelsearbetet. Det har gått bättre i vissa perioder, och vi har kämpat på för att försöka göra situationen hållbar.

Under vintern och våren har situationen i styrelsen dock varit extremt pressad och trots hårt arbete har vi inte lyckats vända situationen. På mail och i chattforum inom styrelsen har det oupphörligen matats på av styrelsemedlemmar, med annan syn på styrelsearbetet, med konstanta ”jag kräver” på än det ena än det andra, och har inte svar kommit inom några timmar anses man förhala frågan. Dessutom har det parallellt skickats mail till enskilda styrelsemedlemmar som varit mycket otrevliga. Det har också eskalerat till en situation med hot om stämning och rättsliga åtgärder från flera håll. Detta har självklart dragit fokus från det faktiska arbetet i styrelsen och gjort att styrelsen fått ägna sig åt att släcka bränder istället för att driva faktiskt styrelsearbete. Resultatet har varit en otrolig stress för många av oss som i slutändan inte är sund varken för oss som individer eller för styrelsearbetet. Det måste självklart finnas en acceptans och balans i föreningsarbetet, där vi alla går in med olika förutsättningar.

Att sitta i en styrelse är ett förtroendeuppdrag och då ska man agera därefter. Den egna viljan måste åsidosättas i en demokratisk styrelse och vi arbetar för medlemmarnas sak, inte för vår egen. Det har dock varit vår upplevelse att inte alla i styrelsen är överens om det. Det har varit tydligt att enskilda personer använder styrelsearbetet för sin egen agenda. Det har visat sig genom de frågor som tagits upp och drivits mycket hårt, där man också blivit arg och agerat därefter när man inte fått igenom det man vill. Som exempel har man velat göra ändringar i reglementen på eget initiativ och inte kunnat acceptera att övriga styrelsen inte är av samma åsikt, och man har inte heller varit beredd att arbeta tillsammans inom styrelsen med förslaget utan förväntat sig att det ska godkännas rakt av utan konsekvensanalys.

Ett återkommande tema är ett extremt paragrafrytteri i situationer där styrelsen behöver agera pragmatiskt, vilket har gjort att styrelsen har varit förhindrat att gå vidare och utföra sitt arbete. Styrelsen har varit tvungen att gå över till direktjusterade beslut för att över huvud taget kunna gå vidare, men även då har det funnits motstånd. Det har också varit ett konstant letande av fel i alla situationer, vilket har gjort styrelsearbetet mycket tungrott. Det har vidare funnits ett kraftigt motstånd mot att kommunicera beslut och information med medlemmarna. Man har krävt att det ska finnas beslut på att ett beslut ska få kommuniceras och har sedan blivit arg om något gått ut till medlemmarna eller regionalföreningarna.

Därtill kan nämnas den värdegrund som tidigare styrelse tog fram, och som årets styrelse har uppdaterat. Den har tillkommit bl.a. på grund av återkommande skriverier på sociala medier som många har sett som problematiska. Det är då anmärkningsvärt att styrelsemedlemmar har delat sina privata åsikter på sociala medier utan förståelse för hur det faller tillbaka på hela styrelsen och på styrelsens arbete. Vi har därför upplevt att vi för varje vecka kommit allt längre ifrån den värdegrund som vi alla önskar ska vara ett rättesnöre att följa.

Slutligen är det kanske allra värsta den uppenbara bristen på respekt för medlemmarna. Att kalla medlemmar och regionalföreningar för ”kreti och pleti” eller ”kverulanter” i styrelsearbetet visar tydligt hur man ser på sin roll som styrelse och på medlemmarna och det är något vi starkt tar avstånd ifrån. Därtill har medlemmar som kontaktat föreningen fått korta och otrevliga svar och medlemmar har vid flertalet tillfällen känt sig illa bemötta. Det kan aldrig accepteras.

Mot den här bakgrunden finns det helt enkelt inte längre någon grund att utföra ett konstruktivt och framåtsyftande styrelsearbete. I en idealisk situation hade vi redan haft vårt årsmöte och en ny styrelse kunnat ta vid, men vi är dessvärre också i en situation med en pågående pandemi där vi inte har möjlighet att träffas. Vi kan därför inte se någon annan väg ut än att omedelbart avgå från våra poster. Vi hoppas att denna situation ger tid och skäl för eftertanke hos alla medlemmar.

Nu kvarstår en ordinarie ledamot och två suppleanter, vilket gör att styrelsen inte är beslutsmässig.

Revisorer och valberedning är informerade om vårt agerande.

Med hopp om en ljusare framtid för föreningen,
Tobias Zetterblom, Elisabeth Jeppsson, Sanna Eriksson, Annalena Hulsebos, Camilla Karlsson, Märta Persson, Jenny Sjölander, Anna Svensson
2020-05-07

DIGITALT ÅRSMÖTE 2020 PLANERAS

I pandemins spår har styrelse beslutat att SSS kommer genomföra ett digitalt årsmöte 2020. Mer information hur det praktiskt skall genomföras kommer att meddelas skriftligen samt på hemsidan och SSS facebook-sida.
 
Hälsningar Styrelsen 2020-05-03

SH informerar – Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona

Information från SH om Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona (covid-19)

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) blir vi tvungna att ha ett annat upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och hästägare.

Anläggningen måste gå att stänga för obehöriga. Infarten måste därmed vara bemannad. Man behöver ha funktionär/funktionärer som ser till att människor lämnar platsen så fort de är klara för dagen samt att inte obehöriga kommer in på området.

Sommarpremieringarna ska vara öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år). Utöver detta kan även äldre ston som ska stambokföras visas. Det är högst två personer/häst som får komma in på området.

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar.

Vi kommer ta kontakt med berörd länskommitté för att diskutera upplägget för premieringen samt ha löpande kontakt med premieringsförrättare och kontaktpersonen i respektive område.

Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.

Mer information kommer även på SH’s hemsida längre fram. HÅLL UTKIK!

Svenska Hästavelsförbundet
Box 314
532 24 Skara
Tel: 0511-441881 – se hemsidan för aktuella telefontider – www.svehast.se

Information från styrelsen

Vi har beslutat att entlediga våra platser i styrelsen inför kommande årsmöte. Våra platser kommer då att väljas om, oavsett om vi valdes på ett eller två år vid föregående årsmöte.
Detta gör vi för föreningens bästa. Vi vill att våra medlemmar ska få välja den styrelse de önskar, på alla platser. Vi har hela tiden haft förhoppningen att få jobba med shetlandsponnyn men tyvärr har vi sedan februari i huvudsak arbetat med konflikter. Därför tar vi detta beslut.

2020-04-25
Tobias, Anna, Elisabeth, Annalena, Camilla, Märta, Jenny, Sanna.

De styrelsemedlemmar som tagit timeout har meddelat att de återgår till styrelsen 2020-04-26.

Inställda arrangemang pga coronavirusutbrottet

Arrangemang inställda pga spridningen av Covid-19

(Listan kommer att fyllas på löpande för att hållas aktuell. Se även i Kalender 2020 )

Inställda arrangemang
4/4 – Mullsjö, Avelsvärdering, Arr. SSS.
13/4 – Vetlanda, Påskutställning, Arr. Shetland Sydost.
18/4 – Kågeröd, Utställning, Arr. Shetland Syd.
18/4 – Norrköping, Utställning, Arr. Shetland Öst.
26/4 – Hörby, Ekerödsrasten, Träff med regionalföreningarna (fm), Arr. SSS.
26/4 – Hörby, Ekerödsrasten, Årsmöte SSS (em), Arr. SSS.

Nya priser på krumgentest hos SLU

Bakgrund
Shetlandsponnyer kan ibland födas med missbildade ben, så kallade krumma föl. För att fastställa om en ponny bär på denna gen kan man göra ett test. Detta DNA-test görs via ett tagelprov finns tillgängligt både i Sverige och utomlands för den som frivilligt vill testa sina Shetlandsponnyer.

Sveriges Shetlandssällskap har förhandlat fram ett förmånligt pris hos SLU om man vill testa minst 4 ponnyer åt gången.

Pris för prov som skickas in samtidigt, inklusive moms och ID-kontroll (jämförelse mot tidigare DNA-typning ):
Görs 4 prov samtidigt kostar det 1100 kr/ prov.
Görs 12 prov samtidigt kostar det 750 kr/ prov
Görs 20 prov samtidigt kostar det 700 kr/ prov.

Den som skickar in provet är den som betalar och får svaret. Priserna gäller för alla registrerade Shetlandsponnyer.

Här hittar du uppgifter kring hur du gör för att ta provet via SLU:
https://www.slu.se/institutioner/husdjursgenetik/om-institutionen/hgenlabtest/hast1/

Information från styrelsen 18 mars 2020

SSS styrelse vill informera medlemmarna om den senaste månadens händelser och försöker att göra det utifrån händelser som hänt och med hänsyn till samtliga inblandade.

Då styrelsen fick ta del av flertalet telefonsamtal och skrivelser efter ett inlägg på sociala medier försökte vi att agera utifrån stadgar och den av styrelsen nyligen antagna värdegrunden. Efter flertalet möten, diskussioner och fler inkomna skrivelser så fick SSS ett brev från en medlems juridiska ombud som skriver att en rättslig process kommer att inledas om styrelsen agerar efter inkomna skrivelser.

Då ingen av styrelsens medlemmar besitter juridiska kunskaper så har vi varit nödgade till att ta kontakt med ett juridiskt ombud för att försöka lösa frågan. Vi som arbetar i styrelsen idag anser att detta förfarande är oerhört tidskrävande och fullkomligt onödigt.

Vår vilja och ambition är att arbeta för shetlandsponnyn och våra medlemmar. Vi gör mycket som i dagsläget inte syns och vi hoppas att Ni medlemmar kan ha förståelse.
Hälsningar SSS Styrelse
2020-03-18